Doelstelling

” Wortel van leven” heeft tot doelstelling;

a. De Participatie en sociale cohesie van bewoners uit een Stadswijk of een dorp te bevorderen, door het stimuleren van buurtgerichte initiatieven en het op autentieke wijze (weer) in bewuste verbinding stellen van mensen met de natuur, de aarde en deze te beleven. Uitwisseling, Duurzaamheid en Cultuurvernieuwing staan hierbij centraal!

b. Bovenstaande wordt bereikt door het initiëren en ontwikkelen van passende projecten, het onderzoeken en zo mogelijk creeren van (lokaal) maatschappelijk draagvlak voor deze projecten.

Het werven van fondsen ter realisatie, het laten onderzoeken van  technische,financiële en operationele haalbaarheid van projecten waarbij uitgangspunt is dat gerealiseerde projecten financieel en operatoneel zelfstandig explotabel zijn.

c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. ”

Onze Missie nader omschreven:

In de afgelopen jaren is gebleken dat vrije praktische vormen van antroposofie de beste oplossingen bied om gestelde doelen te bereiken.

Dus niet enkel het stimuleren van duurzame ecologische projecten.

Duurzaam en ecologisch worden in onze samenleving al meer dan vanzelfsprekend genoemd als oplossingen maar blijken niet altijd zo haalbaar. Vaak zijn het economische belangen die hier in de weg staan om trouw te blijven aan het doel. Mens en aarde voor 100% te blijven dienen is niet eenvoudig. De financiële druk is enorm. “Wortel van leven” heeft oplossingen gevonden ondermeer door samenwerking met CMN ( https://www.cmn-lcc-international.com) 

Door ecologische zelfvoorzienende dorpen en projecten op te zetten met vrije praktische antrophosofie als basis, waarin mensen de natuur in de praktijk kunnen beleven en ervaren maakt zij een relatief verschil met gelijksoortige initiatieven door:

1. Stimuleren richting een totaal andere, meer levende, vormgeving in gebouwen en landschap dan gebruikelijk.  – door een training in organische vormgeving.

2. het opmerkzaam maken van de mogelijkheid om totaal anders om te gaan met techniek en voorwerpen. Tevens door het onder de aandacht brengen van vriendelijkere vormen van technologie en gebruiksvoorwerpen die in overeenstemming zijn met moraliteit en resoneren met mens en omgeving. -Door onderzoek naar morele techniek en veilige vormen van vrije energie werkt “Wortel van Leven” aan bewustwording van het bestaan van deze technieken en voorwerpen. Wij gaan er in dit geval niet vanuit dat een nieuwe technische ontwikkeling, al is hij nog zo geweldig, vanzelf leid naar de oplossing van sociale problemen.

3. gebruik te maken van en het aanwakkeren van de, in ieder mens aanwezig zijnde, goddelijke vonk die kan leiden naar onvoorwaardelijke liefde.-Door het beoefenen van ambachten en kunstvormen die weer vanzelf leiden naar punt 1 en 2.