Juridisch

Er zijn wat voorwaarden die u moet beseffen:

b.v. Gebruiksvoorwaarden en  Aansprakelijkheid.

Copyright ©

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de st. Wortel van Leven en de maker, is het niet toegestaan, informatie, artikelen en/of teksten die verstrekt worden via www.wortelvanleven.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

© 2010 www.wortelvanleven.nl – All Rights Reserved.

Intellectuele Eigendom

t.a.v. auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van sommige foto’s en/of beeldmateriaal, op deze website;

Wij hebben ons maximaal er toe ingespannen om alle gebruiksrechten te verkrijgen van derden. Dit kunnen wij echter niet garanderen. In het geval dat een derde stelt dat enig materiaal op deze website inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, en dit klopt, zullen wij alsnog trachten om een gebruiksrecht te verkrijgen. Indien dit niet haalbaar is, zullen wij het inbreukmakende materiaal uiteraard per onmiddellijk verwijderen.

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt de webdesigner zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij de webdesigner hiervoor zijn schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruikersvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die zijn ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de website, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda.

 

Disclaimer

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze voorwaarden. Ondanks het feit dat St.Wortel van Leven alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website kan St.Wortel van Leven niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. St.Wortel van Leven kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Het is niet toegestaan om op dusdanige manier gebruik te maken van deze website zodat het gebruik van andere bezoekers wordt verstoord of dat het functioneren van deze website hierdoor in gevaar wordt gebracht of de aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

St.Wortel van Leven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt St.Wortel van Leven geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan St.Wortel van Leven wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

St.Wortel van Leven behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op deze website (www.wortelvanleven.nl) invult, worden uitsluitend door ons gebruikt ten behoeve van het specifieke doel, waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voorbeelden hiervan zijn: het ontvangen van een nieuwsbrief, deelname aan een onderzoek of beantwoording van uw vraag. St. Wortel van Leven houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving.

Mocht het in uw geval zo zijn dat wij de gegevens tijdelijk moeten opslaan dan worden uw gegevens met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Inlichtingen

Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op met St. Wortel van Leven of stuur ons een schriftelijk verzoek per post of fax.

Informatie aan derden

Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en/of e-mailadres, nooit door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor eventuele opdrachten. In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Statistieken

Naast het verwerken van persoonsgegevens via de website, maken wij ook gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak wortelvanleven.nl wordt bezocht; via welke links dat gebeurt etcetera. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem.

Links of verwijzingen

Deze site bevat links of verwijzingen naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy regels hanteren, voor de inhoud van deze andere websites kan St. Wortel van Leven geen verantwoordelijkheid dragen. St. Wortel van Leven raadt u aan, alvorens u op andere websites persoonlijke gegevens verstrekt, zich van deze regels op de hoogte te stellen.